Regulamin

Regulamin Serwisu weddbox.pl

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Serwis weddbox.pl działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 jt. z późn. zm.).

1.2 Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez serwis weddbox.pl jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego pełna akceptacja.

1.3 Nazwa serwisu, jego koncepcja, układ graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i wykorzystywane bez zgody Usługodawcy.

1.4Usługodawcą jest WEDDBOX Agata Wilkin, z siedzibą w Koszalin 75-821 przy ul. Konstytucji3 Maja 13/3a, , posiadająca nr NIP: 6692382244 REGON: 364428285.

1.5 Usługobiorcą jest osoba posiadająca aktywne konto w Serwisie do którego dokonując dobrowolnej rejestracji otrzymała dostęp jako rodzaj konta "para" lub "firma". Usługobiorcą jest także każdy inny podmiot korzystający z Serwisu.

1.6 Konto - obszar Serwisu skonfigurowany i udostępniony dla Usługobiorcy, dostępny pod indywidualnym adresem internetowym za pośrednictwem dedykowanego linku udostępnianego przez Usługodawcę lub bądź po zalogowaniu.

1.7 Usługobiorcami mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

1.8 Dla rodzaju konta "para" serwis jest całkowicie bezpłatny.

1.9 Korzystanie z Usług serwisu przez Usługobiorców konta „firma” jest  uzależnione  od uiszczenia z góry opłaty abonamentowej za określony okres.

2. Prawa i obowiązki Usługodawcy

2.1 Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usług.

2.2 Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, jednakże nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nienależyte działanie Serwisu i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w tym zakresie w przypadku, gdy nie można mu przypisać winy umyślnej.

2.3 Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Usługobiorcę hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim oraz za korespondencję i komunikaty przesyłane poprzez funkcjonalności Serwisu bez konieczności wykorzystania konta.

2.4 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Usługobiorców ani za nienależyte wykonanie bądź nie wykonanie przez nich umów zawartych w SKLEPIE. Serwis w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność przedmiotów i usług sprzedawanych w ramach Sklepu oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Usługobiorców.

2.5 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Usługobiorców umowy.

2.6 Usługodawca nie sprawdza przedmiotów i usług oferowanych w SKLEPIE, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii, bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości przedmiotu albo jego usunięcia, np. w przypadku powielania ogłoszenia, o czym poinformuje Sprzedającego.

2.7 Usługodawca może usunąć przedmiot ze Sklepu w przypadku, gdy narusza on postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływa na dobre imię serwisu.

2.8 W przypadku, gdy działania Usługobiorcy naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię serwisu, w inny sposób szkodzą serwisowi bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Usługobiorcy w ramach serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Usługodawca może zawiesić na czas określony Konto Usługobiorcy.

2.9Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień Serwisu oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi.

2.10Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Usługobiorców w zakresie wzajemnej korespondencji związanej z usługami świadczonymi przez Usługodawcę.

2.11Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorców.

3. Prawa i obowiązki usługobiorcy

3.1 Wszelkie działania podejmowane przez Usługobiorcę w ramach serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

3.2 Usługobiorca jest właścicielem danych wprowadzonych podczas rejestracji w ramach konta .

3.3 Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji usługi, a także w wypadku ich zmiany do niezwłocznej aktualizacji.

3.4 Usługobiorca  powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konto „firma” może przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

3.5 Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy oraz podmiotów powiązanych i współpracujących z Usługodawcą.

3.6 Usługobiorcy zobowiązują się do nie wystawiania w Sklepie przedmiotów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

3.7 Usługobiorcy zobowiązują się do rzetelnego i kompletnego opisu sprzedawanego przedmiotu w Sklepie oraz nie powielania ogłoszenia z tym samym przedmiotem. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie przedmiotu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

3.8Usługobiorca w każdym momencie może usunąć Konto. W tym celu powinien wystąpić ze stosownym wnioskiem do Usługodawcy. Usunięcie Konta nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia przesłania żądania przez Usługobiorcę.

4. Zawarcie umowy

4.1. Usługa jest realizowana automatycznie. Część funkcjonalności dostępna jest po zarejestrowaniu.

4.2. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy w formie dokumentów elektronicznych i dostarczanie ich drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

5. Reklamacje

5.1 Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu

5.2 Reklamacje należy składać pisemnie w formie listu wysłanego na adres Usługodawcy bądź w formie e-maila adresowanego na adres kontakt@weddbox.pl wysłanego drogą mailową przez Usługobiorcę, którego reklamacja dotyczy.

5.3 Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia.

6. Postanowienia końcowe

6.1 W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

6.2 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługobiorcami, a Usługodawcą której przedmiotem są usługi świadczone przez serwis na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez serwis będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.